Några ord om
Get the Horizon

Get The Horizon AB

Dan Fors och Frida Berglund är
ägarna av företaget Get The Horizon AB.
Läs mer om vilka vi är här.

Get The Horizon AB
559137-1249
A R Lorents gata 69
41451 Göteborg
info@getthehorizon.com

Get The Horizons digitala kurser har inget öppet köp eller bytesrätt. 
Om du vill hävda ångerrätt enligt distansavtalslagen så gäller detta senast 14 dagar efter betalning. Du kan endast åberopa denna rätt om du kan påvisa att du inte har tagit del av något av innehållet i kursen. 

§ 1. Bakgrund
Denna personuppgiftspolicy (“Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Get The Horizon ABs webbplats (www.getthehorizon.com). Policyn anger hur personuppgifter salmas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hanteringen av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor. 

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

§ 2. Syfte
Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

§ 3. Definition av personuppgifter
till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter. 

§ 4. Samtycke
a) Inhämta samtycke
För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Vi hämtar samtycke på följande sätt:
1. Du fyller i dina uppgifter när du väljer att skapa en ny “användare” på hemsida. Vi får då tillgång till de uppgifter du lämnar till och loggar in med hos WordPress.

2. Du väljer att logga in som “användare” med ett redan befintligt konto hos WordPress. Vi får då tillgång till de profiluppgifterna som där sköts automatiskt via “Gravatar”.

3. Du väljer att köpa en digital kurs hos oss. Då får vi tillgång till dina profiluppgifter samt de faktureringsuppgifterna som du lämnar.

b) Återkalla samtycke
En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, genom att skicka ett email till info@getthehorizon.com och ange vilket namn och användare som återkallandet gäller.

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade
När samtycket återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att i email:et med återkallandet som skickas till info@getthehorizon.com även ange att detta önskas. 

§ 5. Behandling av personuppgifter
a) Personuppgifter som behandlas
Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

WordPress profiluppgifter: Namn, Användarnamn
Vid köp: Ovan samt faktureringsuppgifter – Namn, Adress, Telefonnummer, Email.

b) Anledning till behandling av personuppgifter
Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

WordPressprofilen behövs för att din fortskridning i de digitala kurserna ska kunna sparas.
Email behövs för att kontakta dig och för att identifiering enligt detta avtal. 
Faktureringsuppgifterna behövs för att säkerställa köpet mellan oss som företag och dig som kund. 

c) Personuppgifterna som delas med tredje part
För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Personuppgifterna som delas med WordPress kommer du åt genom att logga in med email och lösenord direkt via dem. 

d) Period som personuppgifter sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

§ 6. Säkerhet och kryptering
Webbplatsens har ett SSL-certifikat som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtag lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen får förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt. 

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras. 

§ 7. Användarens rättigheter
a) Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem. 

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Frida Berglund över e-post frida@getthehorizon.com.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig digital form. 

b) Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användaren även rätt att komplettera detta. 

c) Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifter begränsas.

d) Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

e) Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

f) Rätt till radering
Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för

  • Om samtycket återkallas

  • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det

  • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen

  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

  • Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk

g) Automatiserat beslutsfattande
Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

h) Identifiering
Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs genom ett email som skickas till användarens e-post, varefter verifiering sker i svar via e-post.

i) Klagomål
Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Datainspektionen.

j) Skadestånd
Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

§ 8. Ändringar i policyn
Policyn publicerades den 2022-01-15.

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

§ 9. Kontakt
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll ska vårt dataskyddsombud kontaktas vid e-post, frida@getthehorizon.com
Vi svarar inom 7 arbetsdagar.